.:[ รงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ]:. .:[ 481 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 ]:. .:[ Tel & Fax : 074-772067 ]:. .:[ E-mail : puri_school@hotmail.com ]:.

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร
   
 
   
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
 
   
 
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
  ข้อมูลทั่วไป

 
 
 
 
 
 
 
 
-ข้อมูลนักเรียน  
-แหล่งเรียนรู้  
-ฝ่ายต่าง ๆ  
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
  หลักประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
  คณะบริหาร

 
 
นายประเสริฐ ม่วงปลอด
 
 
นายประเสริฐ ม่วงปลอด
 
 
ผู้รับใบอนุญาต
 
 
 
  นางจุฑามาศ หนูขาว  
 
นางจุฑามาศ หนูขาว
 
 
ผู้จัดการ
 
 
 
 
นางณภัสวรรณ ม่วงปลอด
 
 
นางณภัสวรรณ ม่วงปลอด
 
 
ผู้อำนวยการ
 
     
   
 
น.อ ชัยพร หนูขาว
 
 
รองผู้อำนวยการ
 
 
 
 
นางสุวิตา เกษสุริยงศ์
 
 
นางสุวิตา เกษสุริยงศ์
 
 
รองผู้อำนวยการ
 
 
 
 
นางนันท์ตา ดาจิ
 
 
นางนันท์ตา ดาจิ
 
 
รองผู้อำนวยการ
 
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
  ประวัติโรงเรียน

 
 
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ได้เปิดทำการสอนในระดับอนุบาลเมื่อปี พ.ศ.2544
เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 โดยมีครูจำนวน 7 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน นักเรียนระดับ
บริบาลและระดับอนุบาล 1-3 60 คน ต่อมา
- ในปี พ.ศ.2546 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
- ในปี พ.ศ.2547 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- ในปี พ.ศ.2548 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปิดหลักสูตร English
Program ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1
ปัจจุบันโรงเรียนมีครูจำนวน 50 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน และนักเรียนทั้งหมด

588 คน

 
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
Copy Right © 2009 Puripornchaisuksa Satun.
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
 
 
admin : puri_school@hotmail.com
 
 
   
   
   
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม