.:[ รงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ]:. .:[ 481 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 ]:. .:[ Tel & Fax : 074-772067 ]:. .:[ E-mail : puri_school@hotmail.com ]:.

หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร
   
 
   
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
 
   
 
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
  หลักประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
 

ประวัติโรงเรียน

 
 
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ได้เปิดทำการสอนในระดับอนุบาลเมื่อปี พ.ศ.2544
เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 โดยมีครูจำนวน 7 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน นักเรียนระดับ
บริบาลและระดับอนุบาล 1-3 60 คน ต่อมา
- ในปี พ.ศ.2546 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
- ในปี พ.ศ.2547 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- ในปี พ.ศ.2548 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปิดหลักสูตร English
Program ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1
ปัจจุบันโรงเรียนมีครูจำนวน 50 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน และนักเรียนทั้งหมด

588 คน

 
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
 
 
   
   
   
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา E-Mail: puri_school@hotmail.com Tel : 074-772067

Copy Right © 2014Puripornchaisuksa Satun